Son yıllarda, özellikle teknoloji sektöründeki gelişmeler sayesinde, yatırımcıları ve girişimcileri kendilerine çekmek için ülkeler arasında ciddi bir rekabet ortamının oluştuğunu ve pek çok ülkenin yatırımcıların ve girişimcilerin rotalarını kendilerine çevirme gayesiyle, teşvik edici mevzuatları yürürlüğe soktuğunu görmekteyiz. Sahip olduğu avantajlara bir de yürürlüğe soktuğu teşvik edici kanunları ekleyen Malta ise, yatırımcı ve girişimcilerin son dönemdeki gözde ülkelerinden biri konumunda bulunmaktadır.

Peki Neden Malta?

• AB Üyeliği

Malta, 1 Mayıs 2004 tarihinden beri Avrupa Birliği üyesi bir ülke olup 2007 senesinden beri ise, adını Schengen Anlaşması’ndan alan Schengen bölgesi ülkelerinden biridir. Buna ek olarak, 1 Ocak 2008 tarihinden beri Malta’nın para birimi, Avrupa ortak para birimi olan Euro’dur.

Malta’nın en büyük avantajlarından birinin AB ülkesi olması ve bu sayede, AB’nin üye devletlere sağladığı ekonomik avantaj ve teşviklerden yararlanabiliyor konumda olması göz ardı edilemeyecek bir gerçek niteliğindedir.

Buna ek olarak, Malta, AB ülkesi olması; Schengen bölgesi ülkelerinden olması ve resmi para biriminin Euro olmasıyla diğer ülkelerle her türlü ticari ilişkinin daha rahat gerçekleşmesine imkân sunan bir konumdadır.

Vergi Sistemi

Herhangi bir girişim planı söz konusu olduğunda, bulunulan ülkenin vergi sistemi, elde edilen kar üzerinden ödenecek verginin oranı, özellikle ilk aşamalarda, önemli bir yer tutmaktadır.

Malta, vergisel anlamda pek çok avantaja sahip bir ülke konumundadır. Şöyle ki, Malta’da kurumlar vergisi oranı, senelik kar üzerinden yüzde 35 oranındadır. Buna rağmen, yabancı yatırımcıları ülkeye çekmek amacıyla Malta’da ikamet etmeyen ortaklardan oluşan şirketlere vergi iade sistemi uygulanmaktadır. Vergi iade sistemi, mali yıl sonunda şirketin karının yüzde 35’inin kurumlar vergisi olarak devlete ödenmesinin ardından yüzde 30’luk kısmının iade alınması olarak ifade edilebilmektedir. Kısaca, Malta’da yabancı ortaklardan oluşan şirketler için kurumsal vergisi oranı, vergi indirimleri uygulandıktan sonra yalnızca yüzde 5 gibi bir orana inebilmektedir. Bu oran, diğer Avrupa ülkelerindeki yüksek oranlarla kıyaslayarak incelendiğinde, Malta, kurumlar vergisi açısından kolaylık sağlayan bir ülke konumundadır. Vergi iade sisteminden yararlanmak için şirketin ortaklarının Malta’da ikamet etmemesi ve ikili bir şirket yapısı kurulması gerekmektedir.

Buna ek olarak, Malta’da şirket kurulumu için harcanacak masraflar da oldukça düşük miktardadır ve kurulum işlemleri, 48 saat gibi kısa bir sürede gerçekleşmektedir.

Malta’nın pek çok ülke ile imzalamış olduğu anlaşmalar sayesinde, çifte vergilendirmeden muafiyet söz konusudur. Üstelik, Malta’nın yurt dışından elde edilen gelirler konusunda sahip olduğu mevzuatlar sayesinde, halihazırda o ülke ile ikili bir vergi anlaşması olmasa dahi, Malta dışında elde edilen gelirlerin de vergiden muaf olması sağlanmaktadır. Bu sayede, başka bir ülkede kazanılan gelirler üzerinden o ülkenin Malta ile hiçbir ikili anlaşması olmasa dahi, muafiyet sağlanmakta ve bu gelirler, vergiye tabi miktar hesaplanırken kapsam dışında tutulmaktadır.

Malta’da hükümet, ülkenin sahip olduğu vergi teşviklerine ek olarak, özellikle girişimciler için daha cazip bir ülke haline gelme gayesi doğrultusunda, 2018 yılında yıllık kazancı 60.000 Euro’nun altında olan kişiler için yeni bir vergi indirimi yapılmasını planlamaktadır.

• Malta Hükümetinin Tutumu

Herhangi bir ülkede bir startup kurmak, halihazırda kurulan bir startupı başka bir ülkeye taşımak veya başka bir ülkede bulunan bir şirkete/girişime yatırım yapmak; hepsine uzun vadeli olarak bakıldığında, o ülkedeki hükümetin tutumunun nasıl olduğunun hepsi için büyük önem taşıdığı görülecektir.

Söz konusu Malta olduğunda, hükümetin ülkeye yatırımcıları ve girişimcileri çekmeye ve ülkeyi bir cazibe merkezi haline getirmeye yönelik tutumunun olduğunu özellikle belirtmek gerekmektedir.

Malta’da hükümet tarafından dünyadaki son teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesinden tutun da yatırımcılar ve girişimciler için teşvik edici, onların faaliyetlerini kolaylaştırıcı planlamalar yapılmaktadır. Örneğin, Malta hükümetinin 2018 planlarından bir tanesi, Malta’yı Blockchain teknolojisinin önemli merkezlerinden biri haline getirmektir. Bu doğrultuda, MITA (Malta Information Technology Agency) bünyesinde Blockchain Laboratuvarı’nın kurulması, Xewkija Sanayi Bölgesi’nde araştırma ve ICT Hub kurulması ve ilgili teknolojilerin iletişim noktası olarak bir web-portal kurulması teknolojiyle ilgili hükümet tarafından açıklanan 2018 planlarından yalnızca bazılarıdır. Hükümetin Blockchain teknolojisi ile ilgili planları yalnızca bunlarla sınırlı olmayıp aynı zamanda konuya ilişkin mevzuatların da hazırlanıp yürürlüğe sokulması planlanmaktadır. Bu sayede, Malta, Blockchain konusunda yasa tasarısı mevzuatına sahip ilk ülkeler arasında yer almayı hedeflemektedir.

Hükümetin Malta’nın gelişimine yönelik olan bu üstün çaba sarf eden davranışları sayesinde de Malta, ekonomik anlamda güç kaybetmeyen, istikrarlı büyüme gösteren bir ülke konumuna erişmiştir. Öyle ki, Ulusal İstatistik Kurumu’nun raporuna göre, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde Malta yüzde 7,2’lik gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesi göstermiş ve AB’nin en hızlı büyüyen ikinci ekonomisi konumuna yükselmiştir.

Hükümetin teşvik edici tutumlarının yanında ülke ekonomisinin istikrarlı bir büyüme içerisinde olması da Malta’yı girişimcilerin ve yatırımcıların gözünde gözde bir hale getirmektedir.

• Dil Avantajı

Bir ülkeyi yatırım ve girişim konusunda gözde hale getirebilecek yegâne kriterlerden biri de elbette ki, resmi dilinin ne olduğu hususudur. Malta’nın resmi dili, Maltaca ve İngilizce’dir.

Malta’nın 1964 yılına kadar İngilizlerin sömürge altındaki bir ülke olması ve günümüzde, hükümetin her türlü işlemin, eğitimin İngilizce olarak görülmesi konusundaki teşvikleri sayesinde halkın büyük çoğunluğu ileri düzeyde İngilizce konuşabilmektedir. İngilizce’nin evrensel bir dil halini almış olması da göz önünde bulundurulduğunda, Malta’da yerel halkın dahi İngilizce’ye hâkim olması, burada faaliyet gösteren bir girişimin hedef kitlesine daha rahat ulaşabilmesi konusunda kolaylık sağlayacak niteliktedir.

Özetle, görülmektedir ki, Malta, sahip olduğu avantajları oldukça iyi değerlendirerek günümüzde girişimcilerin ve yatırımcıların gözde ülkeleri arasına girmeyi başarmış bir ülke konumuna ulaşmıştır.

Posted by Billur Buse Elmas

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir