Özet: Bu haftaki yazımızda özellikle birçok girişimin iş modeli olarak benimsediği çevrim içi platformlar üzerinden taşınır/taşınmaz, mal ve hizmet satış ve kiralama işlemlerine ilişkin getirilen vergi düzenlemelerinden bahsediyor olacağız. Yazımız kapsamında hükümlerinden bahsedeceğimiz ilgili Tebliğ, çevrimiçi platformlar üzerinden satış/kiralama yapmak amacıyla ilan veren ve bu ilanların verilmesine imkan sağlayan tüm gerçek ve tüzel kişileri ilgilendirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Vergi, E-ticaret, 538 No’lu Tebliğ, İnternet Üzerinden İlan, Bildirim

538 No.’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”), 31 Mayıs 2022 tarihli ve 31852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

İlgili tebliğ kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında vergiyi doğuran olayların tespit edilebilmesi amacıyla düzenlenmiştir. 

Tebliğ’in 4. maddesi sürekli olarak bilgi verme yükümlülüğü getirilenler ile bildirilmesi gereken bilgileri düzenlemektedir. 

Bilgi verme zorunluluğu olanlar; “taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik ilanların yayımlanmasına imkân veren” aracı hizmet sağlayıcılar, sosyal ağ sağlayıcılar ve yer sağlayıcılar olarak belirtilmiştir. 

Örnek vermemiz gerekirse, yer sağlayıcı sıfatını haiz bir kimse, yer sağladığı platformda bir bilgisayarın kiralanmasına imkan veriyor ise, vergiyi doğuran bu işlem kapsamında bildirim yükümlülüğü altında olacaktır. 

Bildirim yükümlülüğü altında olan ilgililer, bir takvim yılı içerisindeki her ay içerisinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin bildirim yükümlülüklerini getirmelilerdir. 

Aynı maddenin devamında bildirim yükümlüsü olan ilgililerin bildirmeleri gerekenler de aşağıdaki gibi belirtilmiştir;

  • Hizmet sağlandığı internet adresi/adresleri,
  • Hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ilişkin ad soyad/unvan, TCKN/YKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgileri,
  • Hizmet verilenler adına gerçekleştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlem tutarı ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgileri ile

belirtilmesi halinde Gelir İdaresi Başkanlığı (“Başkanlık”) tarafından belirlenecek diğer bilgilerin bildirilmesi gerekmektedir. 

Yine bu hüküm uyarınca ilgili işlemler kapsamında bir ilan vermek isteyen ilgilinin de yukarıda sayılan bilgileri ilanın verildiği adresi sağlayan sağlayıcıya bildirmelerinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Bununla birlikte ilan veren kişinin ilana konu taşınır/taşınmaz/mal veya hizmetin mülkiyetine sahip olmaması, yani ilanın konusu üzerinde tasarruf hakkına sahip olmaması halinde; ilan konusunun malikine ilişkin bilgileri de ilgili sağlayıcıya bildirmesi zorunludur. 

Tebliğ madde 6/1 uyarınca ise, ilan verenlerin yukarıda anılan bilgi verme yükümlülüklerinin yanı sıra bu bilgilerin doğruluğu konusunda da sorumlu oldukları belirtilmiştir. Dolayısıyla ilgili sağlayıcı ilan veren tarafından kendisine iletilen bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü değildir.

İlan veren kişinin yukarıda anılan bilgileri sağlayıcıya vermemesi halinde, sağlayıcının ilan veren kişiyi Başkanlık’a bildirmesi gerekmektedir. 

Bilgiler, Başkanlık tarafından BTRANS aracılığıyla duyurulacak olan sistem üzerinden Başkanlık’a bildirilecek olup; bilgi verme yükümlülüğü kapsamında her ay gerçekleştirilen işlemler doğrultusunda takip eden ayın son günü saat 23:59’a kadar ilgililerin bildirimde bulunma süresi olacaktır.

Tebliğ madde 6/5 uyarınca ise, ilgili sağlayıcı bildirmekle yükümlü olduğu bilgileri 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 253. maddesinde belirtildiği üzere 5 (beş) yıl süre ile muhafaza etmekle yükümlüdür.

Bu kapsamda sağlayıcıların 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilan veren kişilere sundukları aydınlatma metinlerini ve kişisel veri saklama ve imha politikalarını da işbu Tebliğ uyarınca güncellemeleri gerekeceğini hatırlatmak isteriz.

Bu Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklere uymayan ilgililerin ise yine 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddelerindeki ceza hükümlerine tabi olacakları belirtilmiştir. 

İlk kez bildirim yapacak ilgililerin öncelikle BTRANS kullanımına ilişkin başvurularını tamamlamaları gerekmekte olup; ardından Haziran ayında gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin, ilk bildirim kapsamında 1 Ağustos tarihine kadar bildirimlerini yapma süreleri olacaktır. Sonraki bildirimler yukarıda açıklandığı sürelerde gerçekleştirilecektir.

Tebliğ’in yayımı tarihinde ilanda olan ve Haziran ayı içerisinde yayını devam eden ya da kaldırılan ilanların da ilk bildirim yükümlülüğüne dahil olduğunu belirtmek isteriz.

Posted by Selen Aydın

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir