İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi tarafından geçtiğimiz aylarda 6698 sy. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) düzenlenen “açık rıza” ve “istisnaları” kavramları açısından ilk kararlardan biri verildi.

Bir icra dosyasında, alacaklı avukatı tarafından alacağın tahsili amacıyla, borçlunun miras bırakanlarına ait taşınmaz kayıtlarının tespiti için, borçlu şahsın “anne babasını gösterir aile nüfus kaydının” sorgulanması talep edilmiş, ilgili icra müdürlüğünce bu talep reddedilmiş, karara karşı icra mahkemesinde şikayet yoluna başvurulmuş, ilk derece mahkemesi tarafından da şikayet reddedilmiştir. Bunun üzerine alacaklı avukatı tarafından Bölge Adliye yani İstinaf mahkemesine başvurulmuştur.

İstinaf Mahkemesi tarafından verilen 2016/59 Esas ve 2016/68 Karar numaralı kararda, nüfus kaydının

• KVKK’nın 3. maddesi kapsamında “kişisel veri” niteliğinde olduğu,
• Kanunun 5. maddesi kapsamında kişisel verinin ilgili kişinin “açık rızası” olmaksızın işlenemeyeceği,
• bu kuralın istisnalarından birinin kişisel verinin ancak ilgili olması halinde yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenebilmesi olduğu,
• ancak “icra müdürlüğünün” nüfus kaydı sorgulamaya yetkili olabilecek istisnai makamlardan olmadığı

belirtilerek, icra dairesinin dosyanın tarafı olmayan üçüncü kişilere ait “nüfus kaydı sorgulaması” talebinin reddi kararını bu yönüyle hukuka uygun bulunmuştur. Kararda kanuna atıf yapmanın yanı sıra; fayda/zarar kıyaslaması da yapılmış olup, kişisel verilere kolaylıkla ulaşılmasının yaratacağı muhtemel zararın, elde edilecek yarara göre daha fazla ve önemli olduğunun altı çizilmiştir.

Karar, alacağın tahsili gibi amaçlarda da olsa kişisel verilere kolaylıkla ulaşılmasını engellemek ve kişisel veriler işlenirken KVKK’da yer alan açık rıza , istisnaları ve diğer şartların gözetilmesini sağlamak açısından önemli ve yerinde bir karar olmuştur.

Karara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: http://kazanci.com.tr/gunluk/12hd-2016-59.htm

Posted by Av. Burcu Burtul

İstanbul'da doğdu. 2008 yılında Kartal Anadolu Lisesi'nden, 2012 yılında ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Resmi stajının ardından üç sene boyunca ağırlıklı olarak bilişim hukuku alanında çalışan bir büroda mesleğini icra etti. Bir yıl boyunca Kolektif House'da bulunan bir hukuk bürosunda çalışarak girişimcilerle çalışma ve ihtiyaçlarını yakından gözlemleme fırsatı yakaladı. Haziran 2017 itibariyle Akyıldız&Burtul Hukuk Bürosu'nu kurdu.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir