Girişimci olarak size verilen tavsiyelere uydunuz ve bir anonim şirket kurdunuz. Daha önce girişim ekibi üyelerinin sahipliğinde bulunan bir takım malvarlıkları da bu girişimci ortaklar tarafından şirkete sermaye olarak devredildi. Artık bu malvarlığının üzerinde tasarruf etme yetkisi anonim şirkete geçmiş oldu. Özellikle bu malvarlığının satışı konusunda şirket münhasır olarak hak sahibi haline geldi.

Şirketin amaçlarını gerçekleştirmesi için şirketi idare ve genellikle de temsile yetkili olan yönetim kurulu bu malvarlığının satışı işlemini de ilke olarak gerçekleştirebilecektir. Ancak Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) “önemli” olarak nitelendirdiği bir miktarda şirket varlığı toptan satışlarına özel bir düzenleme getirmektedir. Bu düzenlemeye yer verip daha sonra da düzenlemeyi değerlendirelim.

Anonim Şirketlerde Genel Kurul
B) Görev ve yetkileri
MADDE 408- (1) Genel kurul, kanunda ve esas sözleşmede açıkça öngörülmüş bulunan hâllerde karar alır. (2) Çeşitli hükümlerde öngörülmüş bulunan devredilemez görevler ve yetkiler saklı kalmak üzere, genel kurula ait
aşağıdaki görevler ve yetkiler devredilemez:
…. f) Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı.

Yukarıda yer verilen maddeye göre önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı anonim şirket genel kurulunun karar vermesi gereken bir işlemdir. Peki bu karar verilirken “önemli” nitelemesi nasıl tespit edilmeli ve kararın alınabilmesi için genel kurulda hangi oy çoğunluğu sağlanmalıdır?

Önemli nitelemesinin belirlenmesinde TTK’nin herhangi bir maddesinde nicel ya da nitel bir alt sınır ifade edilmemektedir. Bu konuda uygulama ve öğretide bir uzlaşma yoktur. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (“GTB”)’nın TTK’nin 210. maddesi gereği haiz olduğu tebliğ çıkarma yetkisini kullanarak bazı kriterler belirlemesi gerektiği görüşü, normlar hiyerarşisi açısından eleştirilse de pragmatik bir bakış açısıyla öne çıkmaktadır. Tebliğ yolu ile bir düzenleme getirilene kadar makul bir değerlendirme ile önemli miktarda şirket varlığı satışı olarak nitelenebilecek satışlar için genel kurul kararı alınması hem şirket hem de yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu ile ilgili ileride çıkabilecek sorunları önleme açısından faydalı olacaktır. Önemli miktarda malvarlığı toptan satışına ilişkin hukukçular tarafından malvarlığının en az %60’ı gibi oranlar tartışılsa da bu konuda bir ihtilaf çıkması ve bunun yargı makamlarına intikal etmesi durumunda bu oranlardan çok daha düşük oranlarda malvarlığı satışlarının bile söz konusu anonim şirketin konu ve amacına ulaşması noktasında tehlike yaratması ihtimalinde “önemli” miktarda şirket varlığı satışı olarak nitelendirilebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. TTK’yi hazırlayan komisyonun başkanı olan Prof. Dr. Ünal Tekinalp’in de önerisi doğrultusunda “duran malvarlığının defter değerinin en az yüzde 20’sini” aşan varlık satışlarının, anonim şirketin çapı ve işletme konusu gibi somut hususlar da dikkate alınarak, önemli miktarda şirket varlığı satışı kabul edilebileceği dikkate alınmalı ve tebliğ ile bir düzenleme yapılana kadar tedbirli davranılmalıdır.

Önemli miktarda şirket varlığı toptan satışında “önemli” nitelemesi için tebliğ yoluyla kriter belirlemeyen GTB, söz konusu satış kararının alınmasında aranacak genel kurul oy çokluğu konusunda yönetmelik yoluyla düzenleme yapmıştır. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’in Toplantı ve Karar Nisapları başlıklı 22. maddesinin 12. bendinde “Genel kurul toplantısında, önemli miktarda şirket aktiflerinin toptan satışı kararı, şirket sermayesinin en az yüzde yetmiş beşini oluşturan pay sahiplerinin olumlu oylarıyla alınır. İlk toplantıda bu nisabın bulunmaması halinde, yapılacak ikinci toplantıda da aynı nisaplar aranır.” ifadelerine yer vererek söz konusu satışlar için gerekli karar nisabını da tereddüde yer vermeyecek şekilde düzenlemiştir.

Sonuç olarak anonim şirket kurulduktan sonra şirketin konu ve amacını yerine getirmesi için önemli miktarda şirket varlığının toptan satışının gerektiği durumlarda “önemli” nitelemesinin belirlenmesi ve genel kurul karar nisabının hesaplanması noktalarında yukarıda ifade edilen hususlar dikkate alınmalıdır.

Posted by Salih Tayfun İnce

İzmir Atatürk Lisesi, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi (tam burslu) ve Sosyoloji Bölümü (ÇAP) mezunudur. Değişim öğrencisi olarak 1.5 yıl ABD'de ve 1 yıl Almanya'da yaşamıştır. Avukatlık ruhsatını İstanbul Barosu'ndan alan İnce, Galatasaray Üniversitesi'nde Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisansı yapmaktadır. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ersin Çamoğlu başkanlığındaki Ticaret Hukuku Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisidir.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir