Umuyoruz ki hiçbir zaman böyle bir durumla karşı karşıya kalmayınız ama olası bir durum için bunları bilmekte fayda var.
Şirketler iflas eşiğine geldiğinde 12 yıldan beri uygulaması daha kolay olan iflas ertelemesi yoluna başvurmayı tercih ediyorlardı. İflas erteleme,mali durumu bozulan şirket ve kooperatiflerin sermayesinin korunması için gerekli tedbirlerden biri olarak görülmekteydi.Mahkeme şirketin mali durumunun düzeltilmesini mümkün gördüğü takdirde, yönetim kurulu veya bir alacaklısının talebi sonucu iflas erteleme kararı verebilirdi.İflas erteleme sonuncunda borçlu firma normal faaliyetlerine devam edebilirdi.Kamu alacağı ve ssk primleri dahil hiçbir yasal takip yapılamazdı.Ancak, OHAL süresince iflas ertelemesi için başvurulamayacak olması, mali sıkıntıya düşen şirketleri borç yönetimi için konkordatoya başvurmaya sevk etmektedir.

Peki ya OHAL süresince iflas ertelemeye başvuramayacağımız için başvurabileceğimiz yol olan ;

KONKORDATO nedir ?
Konkordato, borçlarını ödemede zorluk içinde bulunan şirketleri bir kısım borçlarından kurtararak borçlarını ödeyebilir duruma getirebilmektir.Yani bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşma anlamına gelmektedir.
Konkordato, icra iflas kanunumuzda düzenlenmiş olup finansal durumu önemli ölçüde bozulan iyi niyetli ve dürüst borçlu işletmeleri korumayı amaçlar.Borçlunun talebi gerekir. Konkordatodan yararlanmak isteyen borçlu icra mahkemesine gerekçeli bir dilekçe ve bir konkordato projesi verir. Ayrıca, iflâs talebinde bulunabilecek her alacaklı. gerekçeli bir dilekçeyle, icra mahkemesinden borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir.
Talebin dikkate alınması şartları :
İcra mahkemesi borçluyu ve talepte bulunmuş ise alacaklıyı dinledikten sonra
-borçlunun durumunu
-malvarlığı ve gelirlerini,
-taahhütlerini yerine getirmesine engel olan sebepleri
-ve konkordatonun başarı ihtimalini göz önünde tutarak
-projenin alacaklıları zarara sokmak kastı ile yapılıp yapılmadığına göre konkordato talebinin uygun olup olmadığına karar verir.

Verilecek süreyle ilgili kısa bir bilgi :
**Borçlu, 287’nci madde gereğince ;
Kendisine süre verilmesi hakkındaki icra mahkemesi kararını beş gün içinde masraflarını verip uygulamaya koydurmazsa verilen süre kendiliğinden kalkar.

Konkordato talebi ilgili kanunun belirttiği yola göre ilan edilir. Konkordato talebinin ilanından itibaren on gün içinde alacaklılar itiraz ederek konkordato süresi verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürerek icra mahkemesinden konkordato talebinin reddini isteyebilir. Talep uygun görülürse icra mahkemesi borçluya en fazla üç aylık bir süre verir ve aynı zamanda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip Türk vatandaşlarından bir veya birkaç komiser tayin eder. Birden fazla komiser tayin edilmesi halinde icra mahkemesi bu kişilerin görev ve yetki alanlarını belirler. Konkordato komiseri, kusurundan doğan zararlardan sorumludur.

Posted by İlayda Döldöş

Herkesin 'başka' olduğuna inanıp hep 'en başka' olmak çabasındayım.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir