Tescil etmek istediğiniz bir marka varsa bilmeniz gereken diğer hususlar marka başvuru sürecine ilişkindir.

BAŞVURU AŞAMASI

Marka başvurusu yapmak isteyenlerin e-imza ya da mobil imzası varsa çevrimiçi başvuru yapabileceklerdir. Bu kişiler Türk Patent ve Marka Kurumunun internet sitesinde yer alan çevrimiçi evrak sistemine giriş yapacaklardır. Dikkat edilmesi gereken bir husus bu şekilde yapılan başvurularda özellikle uyuşmazlıklarda önem arz eden başvuru tarihinin başvuru formunun usulüne uygun olarak doldurulduğu tarih olduğudur.

E-imza ya da mobil imza sahibi olmayanlar ise rezervasyonlu sistem ile yine internet sitesinden giriş yaparak başvuru işlemlerini başlatabileceklerdir. Bu şekilde yapılan başvurularda dikkat edilmesi gereken husus, başvuru formunun 30 gün içerisinde elden veya posta yolu ile evrak birimine teslim edilmesi gerektiğidir. Yani başvurunuzu tamamlayabilmek için sisteme giriş yapmanın yanı sıra formunda Kuruma ulaştırılması gerekmektedir. Rezervasyonlu başvurularda başvuru tarihi ise, formun oluşturulduğu tarih değil, kuruma teslim edildiği tarih olacaktır.

TESCİL SÜRECİ:

Tescil sürecini geniş düşünmek gerekir. Şöyle ki, marka başvuru aşamasından markanın tescil edildiği aşamasına kadar geçen sürede ki her işlem bu sürece dahil olacaktır.

İNCELEME AŞAMALARI VE İTİRAZLAR

Başvurular ilk olarak şekil yönünden incelenir. Yani Kuruma sunulan başvuru belgelerinde herhangi bir eksiklik veya hata olup olmadığı incelenir. Şekli incelemede herhangi bir eksiklik veya hata tespit edildiğinde bunların giderilmesi için başvuru sahibine 2 aylık süre verilir ve bu süre içerisinde eksikliklerin giderilmesi veya hatanın düzeltilmesi talep edilir. Başvuru sahibince bu süre içerisinde eksikliklerin giderilmemesi veya hatanın düzeltilmemesi halinde ise ya hükümden düşer ya da eksikliklerle ilgili talepler dikkate alınmadan başvuru süreci devam eder.

Şekil yönünden incelemenin tamamlanmasının ardından Sınai Mülkiyet Kanununun 5. Maddesi uyarınca mutlak ret sebeplerinin olup olmadığı yönünden inceleme yapılır. Mutlak ret nedenlerinden birinin varlığı durumunda yani işaretinin marka olarak tescilinin mümkün olmadığı hallerde başvuru, tescili talep edilen mal ve hizmetlerin tamamı veya bir kısmı için reddedilmektedir. Mutlak ret sebepleri ilgili detaylı incelemeyi hem kanun hem Türk Patent ve Marka Kurumu yayınlarından da edinebilirsiniz.

Sınai Mülkiyet Kanunun 6. Maddesi uyarınca kısmi ret sebeplerinin varlığı halinde ise Kuruma yapılacak itirazlar üzerine marka başvurusu reddedilebilecektir.

Unutulmamalıdır ki, kurumca verilen kararlar kesin değildir ve kurum kararlarına karşı, söz konusu karardan zarar görenler tarafından kararın bildirilmesinden itibaren 2 ay içerisinde yazılı ve gerekçeli olması kaydıyla itiraz edilebilmektedir. İtirazlar Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi tarafından incelenir ve itiraz işlemleri ile olarak verilen karardır. Ancak bu dairenin kararına karşı kararın bildiriminden 2 ay içinde, yetkili mahkemede dava açılabilecektir.

Mutlak ret sebepleri yoksa ve başvuru şartlarında şekli bir eksiklik yoksa marka başvurusu Resmi Marka Bülteni’nde yayımlanır. Bülten’de yayımlanmasının ardından yayımlanan markanın mutlak veya kısmi ret sebeplerini içerdiği ve tescil edilmemesi gerektiği iddiası var ise bu markalara yayımdan itibaren 2 ay içerisinde itiraz edilebilir.

İtiraz halinde, başvurusuna itiraz edilen başvuru sahibi itiraz sahibinden itiraz gerekçesi markayı itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunmasını talep edebilmektedir. İtiraz sahibi tarafından bu hususların ispatlanamaması durumunda itiraz reddedilmektedir.

MARKANIN TESCİL EDİLMESİ

Eksiksiz yapılan veya verilen süre içerisinde eksikliklerin giderilmesi, itiraz edilmemesi veya itirazın kesin olarak reddedilmesi ve gerekli ücretin ödenmemesi hallerinde başvuruya konu olan markanın tescil işlemi yapılır, marka siciline kaydedilir ve Bülten’de yayımlanır.

 

Posted by Yaprak Sürmeli

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Yaprak SÜRMELİ aynı zaman da 'melek' girişimcidir. Bu alanda bir çok eğitim ve sertifika programına katılmış, Türkiye, Japonya, Amerika ve 25 Avrupa ülkesinde patentine sahip olduğu ,ulusal ve uluslararası bir çok başarı ve ödül kazanmış olan PEGGYMATİC adlı teknolojik ürün buluşuna sahiptir.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir