I. GİRİŞ

Entegre Raporlama ve Finansal Raporlama’dan bahsedeceğimiz bu yazı için yola çıktığımız nokta şöyle: Özellikle girişim finansmanı ihtiyacı duyan genç girişimlerin veya büyüme ve atılım yapmak amacı güden şirketlerin, bu amaca hizmet edecek ve yatırım yapacak yatırımcıların güvenini kazanmaları oldukça önemli bir olgudur. Başarılı işletmeler kendileri, hissedarları ve toplum için finansal kazançların yanı sıra sürdürülebilir değer yaratmak da durumdadır. İşletmelerin performansının değerlendirilebilmesi için finansal raporlara ilave olarak finansal olmayan raporlara da ihtiyaç duyulmaktadır.[1] Raporlamaya sistematik bir yaklaşım ve geleceğe dönük bütünleşik bir bakış açısı getirmeyi hedefleyen entegre raporlama, tüm paydaşlara ulaşmayı sağlayabilecek en etkin yaklaşımlardan biridir.[2]

II. FİNANSAL RAPORLAMA

Bir işletmenin belli bir muhasebe dönemindeki durumu, performansı ve fon akışı ile ilgili finansal verilerin sunulması olarak ifade edilir. Finansal raporlamanın içeriğini oluşturan finansal tablolar olarak ifade edilen ve muhasebenin kanıtlama ve raporlama işlemlerini içeren sürecin ürettiği çıktılar, işletme ile ilgilenen farklı çıkar grupları açısından değişik amaçlarla kullanılır. Bunun doğal sonucu olarak bu raporların hazırlayıcı ve kullanıcılarının raporlardan değişik amaç ve beklentileri olacaktır.[3] Finansal raporlar, şirketlerin girdisi ve çıktısı ile mali durumlarının analizini içeren ve genelde teknik detayları haiz raporlardır. Yatırım yapacaklar açısından bu teknik raporlar kimi zaman çok fazla şey ifade etmez iken, çoğunlukla yatırımcı, şirketin finansal durumunun yanı sıra hedefleri, topluma ve çevreye bakış açısı ve yıllık planlamaları gibi finansal teknik detayların yanı sıra sürdürebilirliğe ilişkin daha ortak anlayışı haiz çeşitli öngörü ve planlamalar görmek ister. İşte bu noktada bir zorunluluk olarak entegre rapor kavramı ortaya çıkmıştır.

III. ENTEGRE RAPOR

Entegre rapor, bir kuruluşun içinde yer aldığı dış çevre bağlamında stratejisi, yönetimi, performansı ve gelecekten beklentilerinin kısa, orta ve uzun vadede nasıl değer yarattığının kısa ve öz bir iletişimidir. [4] Entegre raporlar, şirketin sermayesini nasıl kullandığını ve gelecekte şirkete ne kadar yatırım yapacağını göstererek, strateji ve yarattığı değeri şirket raporlarının merkezine alma olanağı sağlamaktadır. [5] Entegre raporlama kuruluşun mevcut raporlarında yer alan en önemli bilgileri bir araya getirirken bunların birbirleriyle bağlantısını kurar, bunların kuruluşun bugün ve gelecekte değer yaratmasına nasıl etki ettiğini anlatır.[6]

Bu çerçevede entegre raporlamanın amacı hissedarların; organizasyonun kısa orta ve uzun vadede bir değer yaratabilme ve bunu sürdürebilme becerisini değerlendirmesine yardımcı olmaktır. Bununla beraber entegre raporlamanın amaçlarını genel olarak aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür[7];

  • Raporlamaya daha kapsamlı ve etkin bir yaklaşım getirmek.
  • Yatırım kararlarına bilgi sağlamak.
  • Hesap verilirliği ve hizmetkarlık anlayışını yaygınlaştırmak.
  • Bütünleşik düşünce yapısını desteklemek.
IV. SONUÇ

Entegre raporlama ile mevcut raporlara yansıtılmayan fikri mülkiyet hakları, marka değeri, yetenek yönetimi ve sürdürülebilirlik yönetimi gibi gayri maddi etkenler de yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır. Böylelikle yatırımcılar doğru kararlara yönlendirilirken, kaynakların etkili, etkin ve verimli kullanılması sağlanmakta ve maliyetlerde en aza indirgenmektedir.[8]

Entegre rapora örnek:

Borsa İstanbul, 2017 Entegre Raporu, http://www.borsaistanbul.com/docs/default-source/kurumsal-yonetim/borsa-istanbul-2017-entegre-faaliyet-raporu.pdf?sfvrsn=6

 

[1] Yanı S. ve Türkek İ, Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Raporlamasındaki Gelişmeler (Tümleşik Raporlama)”, İ.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No.7, 291-308.

[2] Topçu M. ve Korkmaz G., Entegre Raporlama: Kavramsal Bir İnceleme, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:30, Sayı:1, Yıl:2015, ss. 1-22

[3] Yücel R., Firma Değerlemesinde Muhasebe Kârlarının Rolü: İMKB’de Ampirik Bir Çalışma, Doktora Tezi, 2005 s.

[4] International Integrated Reporting

[5] KPMG, https://home.kpmg.com/tr/tr/home/hizmetlerimiz/audit/entegre-raporlama.html

[6] Aras&Sarıoğlu TÜSİAD 2015

[7] Consultation Draft of the International Integrated ReportingFramework released”, http://www.unpri.org/whatsnew/consultation-draft-ofthe-international-integrated-reporting-framework-released

[8] “Entegre Raporlama Taslak Çerçevesi Yayınlandı”, http://www.tkyd.org/tr/content.asp?PID={68A515A7-4CB7-4578-91E5943C865AD2 C 2}

Posted by Cankat Şir

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir