556 sayılı KHK hükümlerine göre tescil ile kazanılan marka hakkının mülkiyetinde değişiklik meydana getiren haller dört başlık altında toplanabilir.

 • Markanın tamamen veya kısmen devri hali
 • Birleşme veya ayni sermaye koyma borcunun yerine getirilmesi hali
 • Markanın miras yolu ile intikali hali
 • Markanın cebri icra yoluyla satılması hali

Tescil ile kazanılan marka hakkı bir bütün olarak devredilebileceği gibi, kısmi olarak devri de mümkündür. Markanın devrinin talep edilmesi halinde söz konusu devrin sicile kaydı için genel olarak;

 • Talep dilekçesinin,
 • Devir için gerekli ücretin ödendiğini gösterir belgenin,
 • Devredilecek markanın adı ve başvuru numarasını içeren noter onaylı devir sözleşmesinin,
 • Talep vekil vasıtasıyla yapılıyorsa ilgili yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiş vekâletnamenin

Türk Patent Enstitüsü’ne verilmesi zorunludur. Bununla birlikte kısmi devir söz konusuysa noter onaylı olması gereken devir sözleşmesinde devredilen mal veya hizmetlerin belirtilmesi gerekmektedir. Kısmi devirde devredilen kısım için, kısmi devralan adına yeni bir marka dosyası oluşturulup, yeni bir marka başvuru numarası verilerek marka tescil belgesi düzenlenir. Kısmi devri gerçekleştirilen marka yeni tescil numarası ile ilk tescil tarihi de belirtilmek suretiyle sicile kaydedilir.

Birleşme veya ayni sermaye koyma borcunun yerine getirilmesi maksadıyla mülkiyet durumunda değişiklik meydana getirilecekse yukarıda saydığımız belgelerden farklı olarak noter onaylı devir sözleşmesi yerine birleşme veya ayni sermaye koyma borcunun yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya yetkili mercilerce onaylanmış belgenin de verilmesi zorunludur.

Markanın miras yolu ile intikali de mümkündür. Bu durumda talep dilekçesi, ücretin ödendiğini gösterir belge, talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekâletname ve son olarak yukarıda sayılan belgelere ilaveten mirasçılık belgesi ya da atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösterir belgenin aslının ya da noter onaylı suretinin de verilmesi zorunludur.

Markanın cebri icra yoluyla satılması söz konusu olduğunda ise marka adını ve tescil numarasını içeren talep dilekçesi, vekil aracılığıyla gerçekleştirilen bir talep söz konusuysa vekâletname ve cebri icra yoluyla satılan markanın kime satıldığını gösteren ilgili merciin yazısı mülkiyet değişikliğinin sicile kaydı ve yayımlanması için verilmesi zorunlu belgelerdir.

Mülkiyet değişikliği talebine ilişkin olarak zorunlu belgeler yukarıda sayılmakla birlikte Türk Patent Enstitüsü’nün gerekli görmesi halinde talep sahibinden her türlü delilin ibrazı istenebilir. Bu ibraz istemi kapsamına delillerin noter onaylı olması da dâhildir.

Posted by Gülru Kübra Tosun

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Stajyer Avukat.

One Comment

 1. Cok faydali bir yazi , elinize saglik

  Cevapla

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir