Bazı hallerde girişimcinin ekonomik destek ve kaygılarla hali hazırda kurulmuş bir şirkete
iştiraki söz konusu olmakta ve iştirak edilen bu şirketin türü bu hallerde önem arz
etmektedir. Kısaca şirketlerin tür değiştirme hallerinden ve hukuki dayanağından
bahsetmekte fayda vardır.

Türk Ticaret Kanunu şirket yeniden yapılanma hallerini düzenlerken şirket tür değişikliğini de
bu haller arasında saymıştır. Bu düzenlemeye göre kolektif ve komandit şirketler (şahıs
şirketleri ) sermaye şirketlerine ve kooperatife; Limited şirket, anonim şirkete ve kooperatife;
Kooperatifler sermaye şirketlerine; Anonim şirketler ise kooperatife ve sermaye şirketlerine
dönüşebilecektir. Fakat en temel tür değişikliği ; şahıs şirketlerinden, limited ve anonim
şirkete; limited şirketlerden, anonim şirketlere şeklinde gerçekleşmektedir. Bunda ki en
temel sebep şahıs şirketlerinde ortakların tüm borçlardan şahsi malvarlığıyla sorumlu olması,
limited şirketlerde ise ortak ya da ortakların amme alacaklarından dolayı yine şahsi olarak
sorumlu olmalarıdır. Oysaki anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi olmayan şirket
ortaklarının amme alacakları dâhil hiçbir borçtan sorumluluğu söz konusu değildir. Yeni Türk
Ticaret Kanunumuz anonim şirketlerde dışarıdan da yönetim kurulu üyesi seçebilmenin
yolunu açtığından bu durum neredeyse şirketin tek ortağını dahi sorumluluktan
kurtarabilecektir.

Bir diğer husus ticari işletmelerin ticaret şirketlerine dönüşmesi halidir. Burada şirket
birleşmelerinden kısaca bahsedecek olursak bir ticari işletmenin devralan olarak bir sermaye
şirketini devralması mümkün değildir fakat kanun şirketin tür değiştirme yoluyla sermaye
şirketine dönüşebilmesine ve şirket birleşmelerinde devralan olarak birleşme sözleşmesine
katılabilmesine bir engel koymamıştır.

Kanun yeni türe dönüştürülen şirketin eskisinin devamı olduğunu düzenlemiştir. Burada
önemli olan husus şirketin devamlılık unsurunun iyi algılanmasıdır. Şirketin tür değiştirmesi
hallerinde tür değişikliği yapan şirket tüm varlığıyla devam etmektedir. Şirketin aktif ve
pasifleriyle birlikte ayrı bir devir işlemine gerek kalmaksızın başka bir türe kabuk değiştirdiği
gözlemlenmektedir.

Bu avantajlar neticesinde şirketler tür değiştirmeye son yıllarda daha sıcak bakmaktadır. Tür
değiştirme için yeni kanunda getirilen; Tür değiştirme denetim raporunun Serbest
Muhasebeci Mali Müşavir tarafından düzenlenmesinin yeterli olması, ayrıca bir bildirim ve
izin gerekmemesi, vergilendirme açısından ( tür değiştirmede damga vergisi muafiyeti vb. )
getirilen kolaylıklar ve istisnalarla , şirket tür değiştirmeleri hızlanmıştır. Yapılan istatistiklere 1
göre sadece 2017 yılında 2953 şirket bulunduğu şirket türünden başka bir şirket türüne
kabuk değiştirerek dönüşmüştür.

Posted by Merve Hilal Yıldırım

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir