Teknolojik gelişmeler her alanı olduğu gibi ticaret hukuku alanını da etkiledi. Gelişen teknoloji ile ticari faaliyette bulunan işletmeler rekabette öne geçmek istedikleri alan için interneti tercih ediyor. Günümüzde pek çok işletme ürün ve hizmetleri için internet üzerinden ticarete yöneldi. Tabi internetin de ticaret hayatının merkezi haline gelmesiyle internette de bazı fiiller haksız rekabet teşkil edebilmekte. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki haksız rekabete ilişkin hükümler internette gerçekleşebilecek haksız rekabet halleri bakımından  da ele alınmıştır.

İnternet sayesinde şirketler ve hatta artık küçük işletmeler de geniş bir kitleye ürünlerini satabiliyor.

Haksız Rekabet nedir?
Haksız rekabet rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasında  ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalardır.

Türk Ticaret Kanunu bilişim alanına ilişkin yenilikler getirmektedir. Bunlardan bazıları da haksız rekabet alanındadır. Kanunun 58.maddesinde haksız rekabet nedeni ile bilişim kuruluşlarının da sorumlu olduğu düzenlenmiştir. 58.madde geneli itibariyle basın,yayın,iletişim ve bilişim kuruluşlarını konu alır. Bizi ilgilendiren kısım ise yazımız gereği 58/4 hükmüdür.

Sorumluluk Rejimi Nasıl?

Türk Ticaret Kanunu 58.maddesinin 4.fıkrasında haksız rekabet halinde hizmet sağlayıcıların sorumluluğu ile ilgili bir düzenlenme getirmiştir. Hizmet sağlayıcısının tanımı Türk Ticaret Kanunu’nda yapılmamaktadır. Ama açıklayacak olursak ilgili yönetmeliğinde hizmet sağlayıcı fiziki olarak müşterisiyle karşı karşıya gelmeksizin elektronik ortamda ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile bu hizmetlere aracılık eden ve aracı hizmet sağlayıcı gerçek ve tüzel kişiler olarak tanımlanmaktadır. İlgili yönetmelik uyarınca erişim sağlayıcı, kendisi aracılığıyla erişilen bilgilerin içeriklerinin hukuka aykırı olup olmadığını ve sorumluluğu gerektirip gerektirmediğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Gerek yönetmelik gerek TTK bakımından internette hizmet sağlayıcıları bakımından sorumsuzluk öngörülmüştür. Haksız rekabet fiilinin iletimini başlatmamış, iletimin alıcısını veya fiili oluşturan içeriği seçmemiş veya fiili gerçekleştirecek şekilde değiştirmemişse, hizmet sağlayıcıları aleyhine haksız rekabet davaları açılamaz. Buna göre hizmet sağlayıcının sorumluluğuna gidilebilmesi için, bunu oluşturan fiilin iletimini başlatması, alıcısını veya haksız rekabeti oluşturan içeriği, seçmiş ya da haksız rekabeti gerçekleştirecek şekilde değiştirmiş olması gerekir. Yani hizmet sağlayıcıları üçüncü kişilerin hukuka aykırı içeriğinden sorumlu olamazlar.

Özetle

Daha açık olmak gerekirse hizmet sağlayıcılar ancak şu şartlarda sorumlu tutulabilir:

-Fiilin iletimini başlatmış
-İletimin alıcısını veya fiili oluşturan içeriği seçmiş
– Fiili gerçekleştirecek şekilde değiştirmişse

Ancak unutmamak gerekir ki mahkeme eyleminin olumsuz sonuçlarının kapsamlı veya vereceği zararın büyük olacağı durumlarda ilgili hizmet sağlayıcısını da dinleyerek, fiilin sona erdirilmesine veya önlenmesine ilişkin tedbir kararını hizmet sağlayıcı aleyhine de verebilir veya içeriğin geçici olarak kaldırılması da dâhil somut olaya uyan başka tedbirler alabilir.

Posted by İlayda Döldöş

Herkesin 'başka' olduğuna inanıp hep 'en başka' olmak çabasındayım.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir