Konkordato ve Hukuki Süreci

Bir girişimci olarak hayallerinizin peşinde koşarken önünüze bazı engeller çıkabilir, üstesinden gelmek ise her zaman kolay olmayabilir. Yenilgiyi kabul etmek girişimci için hiçbir zaman seçenek olmadığına göre bu yazının konusu iflasa karşı mücadelede son çözüm, konkordato süreci.

Ülkemizde 2003 yılından beri yürürlükte olan, borca batık durumdaki sermaye şirketleri tarafından mahkemeye sunulan bir iyileştirme projesi çerçevesinde, borçlunun mali durumunu düzelterek iflastan kurtulması amaçlanan hukuki süreç iflasın ertelenmesi, yürürlükten kalkmıştır.

Yerini ise borçların yeniden yapılandırılması sureti ile iflasa tabi borçluların iflastan kurtulmasını, iflasa tabi olmayan borçluların ise mali durumunu düzeltmesini amaçlayan ve mahkeme kararıyla taraflar arasında bağlayıcı hale gelen bir anlaşma türü olan konkordato kurumuna bırakmıştır.

Konkordato, İcra ve İflas Kanunu madde 285 ve devamındaki ilgili hükümlerde düzenlenmiştir. Borçlu, vade verilmesi, tenzilat yapılması veya her ikisini kapsayacak şekilde muhtemel bir iflastan kurtulmak için görevli Asliye Ticaret Mahkemesine konkordato mühleti talebinde bulunabilir.

Borçlu, mahkemeye konkordato talebini
aşağıdaki belgeler ile birlikte sunar (İİKm286) :

-Konkordato ön projesi.

-Borçlunun malvarlığı durumunu gösterir belge.

-Alacaklılar listesi.

-Karşılaştırmalı ödeme oran tablosu.

-Finansal analiz raporu.

Mahkeme, kanunda belirtilen belgelerin eksiksiz ibraz edildiğini tespit eder ve hemen geçici mühlet kararı verir (İİKm287), ilgili borçlunun konkordato sürecini yakından değerlendirmek adına geçici konkordato komiseri görevlendirir. Komiserin hazırladığı, sürecin sağlığı hakkındaki raporu da değerlendiren mahkeme kesin mühlet kararına hükmederek sürecin devamını sağlayabilir (İİKm289) .

Konkordato sürecinde taraflara belli sınırlamalar getirilir. Alacaklılar borçlu hakkında takip başlatamaz (İİKm51), ödeme planında uzlaşmaya varırlar. Alacaklılar kurulu oluşturulur ve kurul komiser ile sürekli diyalog halinde olarak süreci yakından takip eder. Borçlu ise mahkeme izni ile birlikte alacaklılar kurulunun ve komiserin iznini almadan malvarlığı üzerinde tasarruf, devir, resin tesis etme gibi birçok işlemi gerçekleştiremez.

(Geçici konkordato komiseri ve alacaklılar kurulunun görevleri için bkz. İİKm290)

Sürecin sonunda neler yaşanır ?

Mahkemenin borçluya verdiği süre dolduğu takdirde, konkordato süreci ve borçlunun durumu mahkemece değerlendirilir, ilgili komiserin hazırladığı rapor incelenir, itirazlar değerlendirilir (İİKm304). Yapılan yargılamada konkordato tasdiki mahkeme kararıyla bağlayıcı hale gelir ise borçlu iflastan kurtulur (İİKm306).

Konkordato tasdik edilmezse mahkeme talebin reddine karar vererek ilgili yerlere bildirim sağlar. Ayrıca doğrudan doğruya iflas sebeplerinden birinin mevcut olması durumunda mahkeme borçlunun iflasına re’sen karar verebilecektir (İİKm308).Posted by Umut Duhan Çetinkaya

Girişimcilik, ticaret ve deniz hukukuna meraklı hukuk fakültesi öğrencisi.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir